Recent Content by hoahong

  1. H

    Làm sao để định hình viền môi phù hợp cho khách hàng?

    Bạn ơi, bạn học ở đâu vậy? ở đó đào tạo như thé nào? có nhiệt tình hướng dẫn mình không thế, có đảm bao tay nghề cho mình không? Chỉ mình với, mình cũng đang tìm nơi để học đây